2 kyu

Tsuki

 

Oi tsuki

 
Gyaku tsuki  
 

Tachiwaza

 
Tsuki Ikkyo
  Nikyo
  Uchi kaiten sankyo
 

Irimi nage

  Sumi otoshi
  Kote gaeshi
  Koshi nage
   
Katate ryotedori Ikkyo
  Nikyo
  Kote gaeshi
  Kokyo ho
  Shiho nage
   
Katadori menuchi Ikkyo
  Nikyo
  Sankyo
  Shiho nage
  Irimi nage
  Kote gaeshi
   

Hanmi handachiwaza

 
Ryote dori Kote gaeshi
 

Kokyo nage

   
Shomen uchi Shiho nage
  Kote gaeshi
   

Ken no tebiki / Jo no tebiki

 
Ai hanmi katatedori Uchi kaiten sankyo
  Kote gaeshi
  Irimi nage
   

Ken tai ken / Ken tai jo

 
Gyaku hanmi katatedori Nikyo
  Shihonage
   
Shomen uchi Ikkyo
  Kote gaeshi

Dessutom
Alla tekniker till tidigare grader.
Minimum två terminers träning efter 3:e kyu.
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.